27 de juny de 2024

“We The Women”, les prioritats de les dones pel futur que volem

de ANUE

Article d’Ainara Ribera Pascal

El 30 de maig de 2024, van sortir els resultats de l’enquesta feta per Nacions Unides, We The Women, la qual recull els resultats de les veus de les dones arreu del món sobre quines consideren que són les prioritats globals; com veuen el futur, les prioritats, les pors i esperances per veure si els líders globals son capaços de canviar aquestes preocupacions. Des de l’enquesta es desenvolupa sobre 10 punts principals que troben les dones enquestades; les quals creuen que son problemes en els quals cal incidir especialment:

  1. El lideratge de les dones: es parla sobre l’escassa representació femenina a les posicions de poder, però també sobre la confiança que hi ha en la subversió d’aquesta situació
  2. Optimisme: les dones troben un gran optimisme en la millora dels drets i les situacions de les dones per tal de poder progressar en la seva vida.
  3. Barreres de canvi: parla sobre com per aconseguir aquest canvi, les dones s’estan trobant amb molts problemes, considerant, així mateix, com la salut mental suposa una gran barrera per avançar.
  4. SDGS: en referència a les SDGS les dones consideren la salut i la educació com essencials per assolir els objectius globals, i el fet de viure en  països on regna la pau i hi ha justícia, en el top 3 de prioritats.
  5. Problemes clau que afecten a les dones; dels quals es posa en consideració que els majors problemes que afecten en l’actualitat a les dones són: el canvi climàtic, la inseguretat economia, i la desigualtat de gènere.
  6. Com el canvi climàtic pot arribar a afectar de forma molt negativa, en el futur de les dones i el millorar les seves condicions.
  7. La consideració de la intel·ligència artificial com un avantatge, enlloc de considerar-la una amenaça.
  8. La falta de col·laboració dels països per resoldre les preocupacions femenines
  9. Com els resultats de l’enquesta han mostrat que depenent de la situació geogràfica de les dones, s’han mostrat més o menys optimistes en la millora de la situació femenina
  10. Com els resultats de l’enquesta han mostrat que depenent de l’edat de les dones, s’han mostrat diferents prioritats o dificultats per resoldre.

Des de l’ANUE, s’ha considerat important destacar alguns punts i aspectes importants d’aquesta enquesta. Primerament, considerem que l’enquesta es bastant interesant, ja que posa en contrast la visió de diferents dones en dependència de la seva edat, el seu estat demogràfic, i la seva pròpia condició de vida. Tot i així, la mostra final que es dona no l’arribem a considerar prou representativa, per poder estar parlant de “la majoria de dones en el món”, ja que al món trobem 4.061.509.175 bilions de dones, i les enquestades han estat un total de 25.854 dones, per tant, no es considerable generalitzar sobre totes les dones del món, quan realment la mostra que es dona es mínima. També trobem prou considerable tenir en compte que les dones que s’han enquestat, la majoria, un 63% de les dones que hi participen en la mostra final tenen entre 18 y 34 anys, deixant en l’oblit o pràcticament insivibilitzades les dones d’edats majors, ja que no sabem, en dependència dels seus grups d’edat, quina ha estat la seva participació. Per tant, és interessant tenir en compte els resultats per la Cimera del Futur, però no la considerem prou representativa.

D’altra banda, altres aspectes que volíem destacar per part de l’ANUE, fa referencia als resultats de les enquestes. Per començar, es parla sobre l’optimisme que hi ha per part de les dones per millorar la condició femenina a nivell mundial, però no s’ha de deixar en l’oblit que encara cal desenvolupar molt treball per assolir una millora de les condicions de les dones efectiva i real, per poder arribar a complir la visió optimista sobre la visió positivista del futur de les dones.

Ens ha semblat bastant destacable que es parli sobre la salut mental com una barrera pel desenvolupament de les dones, ja que aquest fet es totalment cert, doncs si no es posa en consideració la salut mental femenina dins del nostre context, es queden en l’oblit altres aspectes; com ara bé, la sobrecarrega del treball femení que ocasiona la desigualtat de gènere en les taques domestiques, la violència de gènere, la inaccessibilitat a drets sexuals reproductius i de salut, etc. Ens sembla important que aquest tipus de problemes, que tenen un efecte total en la vida de les dones, es parli des d’una enquesta oficial, i es tingui en consideració per la pròxima cimera del futur.

A l’enquesta hi ha un apartat en el qual s’esmenten els que suposadament són un problema que afecta a les dones directament en el desenvolupament de la seva vida, ens ha semblat destacable, que el canvi climàtic es posicioni en el top 1, com a problema en la vida de les dones, doncs des de ANUE considerem, que tot i que sigui important treballar sobre aquesta qüestió, i que sí, té un impacte real en la vida de les dones, hi ha també altres problemes, que tenen un efecte més directe i visible en la vida de les dones. Com ara bé, l’estat de guerra i fam en alguns països, la falta d’una salut mental i física completament accessible per assolir el benestar en totes les dones a nivell mundial o tenir accessibilitat a una educació de qualitat, per poder accedir a les mateixes oportunitats. Tots aquests aspectes, d’una forma o altre s’interrelacionen, i acaben formant part d’una problemàtica de la vida de les dones, tot i així, marcar el canvi climàtic com un problema principal, enlloc d’altres aspectes, tenint en compte que la mostra no es gaire representativa, ens sembla destacable. Tot i així, si que ens sembla interesant com es destaca el canvi climàtic com un problema que anirà en creixement en els propers anys, ja que és una realitat que aquest es troba constantment en augment, i no s’està treballant per canviar la situació.

D’altra banda, coincidim amb la percepció de les enquestades en la que consideren que des dels Estats, no s’està col·laborant per millorar la condició de les dones, degut a que no es té en compte la veu de la dona. En aquest sentit, cal tenir en compte que les millores de la condició de la dona, venen donades d’un treball efectiu per part dels Estats a través de la millora de les polítiques de gènere.

En conclusió, el fet de tenir una perspectiva de diferents dones d’arreu de món, de diferents edats, etc. ens fa tenir una perspectiva de l’estudi de l’enquesta més “completa”, tot i que no podem considerar la mostra com a representativa, degut a que només respon a un petit percentatge de la població femenina. La Cimera del Futur suposa una oportunitat real per donar una visió i debatre sobre els problemes que afronten les dones.

Pin It on Pinterest