La nostra xarxa

Aquí pots trobar totes les associacions que formen part de la nostra plataforma, amb informació sobre la feina que fan, el seu àmbit d’actuació, lloc web i informació de contacte.

 • Associació per a les Nacions Unides a Espanya

  L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) és una organització no governamental fundada a Barcelona el 31 d’octubre de 1962. L’ANUE és membre de la Federació Mundial d’Associacions per a les Nacions Unides (FMANU/WFUNA), creada el 1946 com una iniciativa social i apolítica amb l’objectiu fonamental de defensar i divulgar els principis de la pau i els drets humans al món per aconseguir una convivència pacífica entre tots els pobles de la terra.

 • Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya

  El Departament d’Igualtat i Feminismes de Catalunya és l’organisme encarregat de desplegar polítiques en matèria de dones i d’equitat de gènere des de l’Institut Català de les Dones. Una de les seves tasques principals és l’eradicació de la violència masclista. El Departament ofereix serveis d’atenció i acompanyament a les persones víctimes de violències i les famílies. També té com a objectius garantir els drets humans, a més d’incorporar la mirada LGBTI+ a les polítiques públiques i desplegar polítiques d’antiracisme.

 • Institut Català de les Dones

  L‘Institut Català de les Dones és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament de la Presidència, que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques per a l’equitat de gènere que desenvolupa l’Administració de la Generalitat, a partir de les competències exclusives que atorga l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

 • Associació Salut i Família

  L’Associació Salut i Família és una entitat privada independent i sense ànim de lucre. La seva missió és assistir les persones d’acord amb el principi d’imparcialitat, és a dir, independentment de l’origen, l’ètnia, el sexe, la nacionalitat, la condició social i la religió.
  És una entitat no governamental d’àmbit estatal. La seva finalitat és contribuir a l’anàlisi pluridisciplinària, intercanvi d’idees i l’articulació de solucions operatives que ajudin a millorar la salut i la qualitat de vida de les famílies en conjunt i de cadascun dels seus membres, especialment les dels més febles.

 • SISMA Mujer

  SISMA Mujer és una organització colombiana de caràcter feminista que des de 1998 ha aportat a la consolidació del moviment de dones, ha treballat amb dones víctimes de violències i discriminació per ser dones, en àmbits privats, públics i del conflicte armat, per a l’ampliació de la seva ciutadania, la plena vigència dels seus drets humans i la promoció del seu paper com a actores transformadores de la seva realitat. Treballen amb un enfocament psicojurídic i de drets humans, integrals i interdisciplinaris, que enforteix processos socials per a l’apoderament individual i col·lectiu de les dones.

 • WFUNA

  La Federació Mundial d’Associacions de les Nacions Unides (WFUNA) és una organització mundial sense ànim de lucre que representa i coordina més de 100 associacions nacionals de les Nacions Unides (UNA) membres i els seus milers de constituents. Guiada per la nostra visió d’unes Nacions Unides que sigui una força poderosa per enfrontar desafiaments i oportunitats globals comunes, la WFUNA treballa per enfortir i millorar les Nacions Unides. Aconseguim això a través de la participació de persones que comparteixen una mentalitat global i donen suport a la cooperació internacional: els ciutadans del món.

 • Comité Contre l’Esclavage Moderne

  El Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM) va ser creat a França el 1994. El CCEM és una associació que lluita contra totes les formes d’esclavatge, servitud i tracta d’éssers humans amb finalitat d’explotació laboral. A més acompanya les víctimes, majoritàriament dones o nenes en situació de servitud domèstica, però també homes víctimes del tràfic d’éssers humans amb fins econòmics en els sectors de la construcció, la restauració, el comerç, l’artesania, les petites empreses o agricultura. Els hi dóna un suport global, social, jurídic i administratiu.

 • Violence Faites aux Femmes Senegal

  Violence Faites aux Femmes Senegal (VFFS) és una organització sense ànim de lucre creada a Dakar que uneix membres que treballen pel mateix objectiu de defensa i respecte dels drets de les dones víctimes de la violència al Senegal. La missió de VFFS és oferir un tractament ràpid i d’hora per a la violència de gènere.

 • Observatori de Violència Obstètrica

  L’Observatori de Violència Obstètrica (OVO) és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal posar fi a la violència obstètrica i reproductiva sexual a través de: La recerca i la docència, orientada a la millora de la qualitat dels serveis sanitaris. La promoció del respecte a la legislació que protegeix els drets dels pacients i usuaris. L’erradicació de totes les formes de discriminació, intimidació, violència o explotació del cos i la salut de les dones. Facilitar l’accés de les dones a anticoncepció, avortament i serveis d’atenció maternoinfantil de qualitat i respectuosos. Suport a les dones que han patit violència en l’àmbit de la seva salut sexual o reproductiva, així com al personal investigador i docent i al públic interessat en els nostres objectius.

 • Amar Dragoste

  Amar Dragoste és una organització sense ànim de lucre a Espanya, la finalitat de la qual és combatre la desigualtat social i contrarestar les condicions de vulnerabilitat de les persones que es troben en risc o exclusió social. Per això, han impulsat un projecte, Casa Refugio, que ofereix atenció integral a dones víctimes de tràfic amb fins d’explotació, en situació de prostitució i/o en risc d’aïllament social.

 • Libyan Women

  L’ONG Libyan Women és una obra social de la Cambra de Comerç Hispana de Líbia, que promou la reconstrucció de Líbia mitjançant l’apoderament de les dones, facilitant la seva capacitació i ocupació i promovent oportunitats de desenvolupament sostenible.
  Les seves iniciatives tenen com a objectiu fer-les conscients del seu propi valor i del seu paper fonamental a la societat. L’objectiu és que, en un futur proper, aconsegueixin la igualtat d’oportunitats legalment i socialment.

 • El Lloc de la Dona

  El Lloc de la Dona és un centre d’atenció social a dones que viuen en contextos de prostitució, víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual i/o en situació d’exclusió social. L’objectiu que tenen és promoure el desenvolupament integral i l’apoderament de les dones que atenc reduint les situacions d’exclusió, estigmatització i injustícia que pateixen i treballen per al reconeixement i l’exercici dels drets. Això ho fan a partir de projectes orientats a l’atenció social i l’atenció a la salut, els processos de formació i inserció sociolaboral i finalment la promoció de la participació social i la socialització.

 • Associació In Via

  L’Associació In Via és una entitat sense ànim de lucre que desenvolupa la seva tasca en la prevenció i l’erradicació de les condicions de desigualtat que generen la violència i la discriminació, des de l’atenció fins a l’acompanyament integral de dones, infants, joves, famílies i col·lectius altament vulnerabilitzats.

 • Dones no estàndards

  L’Associació Dones no estándars és una entitat que té com a objectiu principal defensar la dignitat i els drets humans de les dones amb discapacitat. Per complir aquest objectiu emprenen accions com la divulgació de la problemàtica i de la realitat de la dona amb discapacitat, promoure la integració social, escolar i laboral, així com la independència econòmica i personal de les dones amb discapacitat juntament amb la promoció dels canvis legislatius necessaris per fer-ho.

 • Hèlia

  Hèlia és una associació sense ànim de lucre, formada el 2008 per voluntàries i professionals que ofereixen suport a les dones supervivents de la violència masclista fins a la plena recuperació i el ple apoderament des d’una perspectiva feminista, interseccional i de drets humans. També les acompanyen des del vessant comunitari per a la promoció de la sororitat entre les dones i per a la transformació social, com també participen en projectes de solidaritat feminista a Palestina amb l’objectiu de compartir i enfortir les experiències de resistència i lluita contra el patriarcat en altres àrees del món.

 • GAM Vallès

  L’organització GAM Vallès és un Grup d’Atenció a Víctimes de Maltractaments. A banda de fer un acompanyament a les dones víctimes d’aquesta situació, també convoquen activitats per a la difusió de coneixement sobre la violència de gènere i altres formes de violència envers les dones.

 • Assistència i Gestió Integral – AGI

  Assistència i Gestió Integral (AGI) és una fundació beneficoassistencial, creada a Barcelona l’any 1994, que treballa amb l’objectiu d’assolir una societat més justa i solidària en els àmbits de prevenció, intervenció, formació, sensibilització i investigació sobretot a l’àmbit d’igualtat i atenció a les dones, així com per a tots aquells col·lectius i persones vulnerables o en risc d’exclusió social a partir d’un model d’atenció integral i de qualitat.

 • Fundació Secretariat Gitano (FSG)

  La Fundació Secretariat Gitano (FSG) és una entitat social sense ànim de lucre que presta serveis per al desenvolupament de la comunitat gitana, a Catalunya, a tot l’Estat espanyol ia l’àmbit Europeu. La missió de la Fundació Secretariat Gitano és la promoció integral de la comunitat gitana des de l’atenció a la diversitat cultural. La FSG desenvolupa tota mena d’accions que contribueixin a aconseguir la plena ciutadania de les persones gitanes, a millorar les condicions de vida, a promoure la igualtat de tracte i evitar tota forma de discriminació, així com a promoure el reconeixement de la identitat cultural de la comunitat gitana.

 • Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment (AADAS)

  AADAS ofereix acompanyament psicològic, jurídic i comunitari a persones que han patit violència sexual. Ofereixen aquest servei ininterrompudament des de fa trenta-dos anys i actualment estan ubicades al barri de Sants de Barcelona. Tenen un equip de dues coordinadores que fan la primera atenció, tres psicòlogues que condueixen les psicoteràpies i una advocada que assessora en cas d’interposició de denúncia per la via judicial o simplement voler informar-se sobre la possibilitat d’interposar-la. A banda, compten amb una xarxa en constant creixement d’usuàries, treballadores i voluntàries que teixeixen suport mutu i comunitat feminista.

 • Associació EXIL

  L’Associació EXIL és una organització no governamental centrada en l’atenció terapèutica mèdica psicosocial a persones afectades per processos de trauma derivat de diferents tipus de violacions dels drets humans. El model terapèutic del centre és integral, sistèmic i aplicat a través de pràctiques en xarxes socials. La seva atenció està especialment dedicada a les persones que han patit aquests tipus de violència per les idees polítiques, partença a grups socials, polítics o culturals, procedència, condició de gènere o orientació sexual (LGTBIQ+). Atesa aquesta lectura interseccional, EXIL té una dilatada experiència i formació específica en la matèria per fomentar les bones pràctiques en la intervenció amb els col·lectius afectats, la promoció d’igualtat de gènere així com la divulgació en aquest sentit com una devolució a la comunitat.

 • Neswía

  Neswía és una associació que neix amb l’objectiu de visibilitzar les discriminacions patriarcals que es pateixen al si de les famílies musulmanes, acompanyar les dones en el procés d’emancipació i proporcionar-los un espai segur de trobada per prevenir l’aïllament social. La tasca protagonista de Neswía és acompanyar integralment les dones que no se senten identificades amb els valors culturals del seu entorn cultural. La seva missió és visibilitzar el masclisme que viuen les nenes i les dones en entorns musulmans i que s’atribueix a problemes familiars i acompanyar les dones en el procés d’emancipació amb l’objectiu d’aconseguir la seva autonomia i independència.

 • Asociació de Dones Immigrants Subsaharianes (ADIS)

  L’Associació de Dones Immigrants Subsaharianes (ADIS) és una organització sense ànim de lucre que va néixer l’estiu del 2004 a Granollers amb un doble objectiu, per una banda, desenvolupar un paper important en l’àmbit social, convertint-se en un punt de trobada i de referència per a totes les dones africanes que es vulguin unir, sense cap distinció d’origen ni de província. I de l’altra, fomentar i treballar en l’àmbit dels drets humans, així com lluitar contra les pràctiques tradicionals perjudicials contra la salut de les dones.

Pin It on Pinterest